Terms and conditions

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju, ki jo posrednik sklene z naročiteljem.

 1. storitve posredovanja pri nakupu in prodaji nepremičnin

  • raziskava trga nepremičnin, ocenitev vrednosti in sporazumna določitev prodajne cene,

  • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine ( ogled nepremičnine),

  • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih, preverjanje in po potrebi pridobivanje dokumentov ( morebitni stroški so breme naročitelja),

  • organizacija in vodenje ogledov,

  • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,

  • priprava ustreznih pogodb,

  • prijava pogodbe na odmero prometnega davka in prevzem potrjene pogodbe pri DURS,

  • spremljanje realizacije prodajne pogodbe, predvsem plačil posameznih obrokov,

  • prisotnost pri primopredaji nepremičnine, sestava primopredajnega zapisnika ter popis števcev.

 2. Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je posrednik te storitve pripravljen opraviti.

 3. storitve posredovanja pri oddaji/najemu nepremičnin,

  • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine ( ogled nepremičnine),

  • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine,

  • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe .

 4. Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je posrednik te storitve pripravljen opraviti.

 5. odgovornost posrednika

 6. Posrednik je skladno z 844. členom OZ (Ur. l. RS št. 83/2001) odgovoren za škodo, ki nastane po njegovi krivdi eni ali drugi stranki, med katerimi je posredoval. Posrednik je odgovoren tudi za škodo, ki jo je imel naročitelj zaradi tega, ker je brez njegovega dovoljenja obvestil koga tretjega o vsebini naročila, o pogajanjih ali o pogojih sklenjene pogodbe.

 7. Provizija

  1. Za posredovanje pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine ima posrednik skladno s 5. členom ZNPosr (Ur.l. RS št. 42/2003) pravico do provizije v višini 4% pogodbene vrednosti, za posredovanje pri najemu nepremičnie pa do provizije v višini dveh mesečnih najemnin, v vsakem primeru pa najnižja provizija znaša 400 EUR. Na vse provizije se zaračuna še pripadajoči DDV.

  2. Če je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek iz prejšnega odstavka razdeli

  3. Posrednik skladno z 25. členom ZNPosr in 847. členom OZ pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba ali predpogodba, pri sklenitvi katere je posredoval. Pravico do plačila provizije posrednik obdrži tudi , če se že sklenjena pogodba kasneje razdre, a samo v primeru, da za razdrtje pogodbe ni odgovoren posrednik.

  4. Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi, če on ali njegov družinski član sklene pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je spravil v stik posrednik, v času trajanja te pogodbe ali v šestih mesecih po njenem prenehanju.

 8. Druga določila

  1. Posrednik lahko prenese storitve posredovanja tudi na druge nepremičninske družbe, pri čemer mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na ketere prenaša naročilo.

  2. Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Če sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti posrednika.

  3. Naročitelj lahko prekliče naročilo za posredovanje, če preklic ni v nasprotju s poštenjem, sicer je dolžan posredniku povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči.

  4. Če se naročitelj neutemeljeno ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel posrednik, in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan plačati posredniku polovico zneska, ki bi ga bil dolžan plačati v primeru sklenitve pogodbe.